Resmi Statü

Bu sayfada, Dante Müzik Kursu’ nin sahip olduğu Resmi Statü ve Müzik Kurslarının kanuni zorunlulukları hakkında bilgiler verilmektedir.

Dante Müzik Kursu, 5580 Sayılı Kanuna kapsamında kurulmuş, Resmi, Özel Öğretim Kurumudur. Kurumumuz; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’ nin Denetimi Altındadır.
Ve elbette bu günlere gelmemizi sağlayan müşterilerimizin en büyük denetçilerimiz oldukları hususuna değinmeden geçmemek gerekir.

Pek çok kimsenin yanlış bildiği bir konudur; Müzik Eğitim Kurumlarının resmi statüsü. Öyle ki, kimi işletmeciler bağlı bulunmak zorunda oldukları bir kanun ve buna bağlı yönetmelikler olduğuından bile haberdar değildir.

Bu sayfamızda sizlere Özel Öğretim Kurumları Hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Ülkemizde eğitim, 3 ana kategoride yapılır.

  1. Devlete ait eğitim kurumları
  2. Özel Öğretim Kurumları
  3. Yüksek Öğretim Kurumları

1. başlıkta yer alan Devlet Okulları, hepimizin bildiği ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve devlete ait kurs merkezileri, çıraklık eğitim merkezleri ve özel eğitim merkezleridir.

2. başlıkta Özel Öğretim Kurumları; yani devlete ait olmayan özel teşebbüs ile kurulmuş, ancak işletmeleri devlet tarafından kontrol edilen kurumlar gelmektedir. İşte Müzik Kursları, 5580 sayılı kanunun Muhtelif Kurslar bendinde belirlenen esaslar çerçevesinde açılır ve işletilir.

3. başlıkta ise Yüksek Öğretim Kurumları yer alır. Vakıf ve devlet üniversiteleri ve enstitüler bu kanun kapsamında çalışırlar.

KURSLAR

Ülkemizde 5580 saylı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ na uymayan Kurs açılamaz. Ne eğitimi verilirse verilsin, Milli Eğitim Bakanlığı’ ndan ruhsat almak kesin koşuldur. Aksi halde açılmış olan kurumlara “Kaçak Kurs” prosedürü uygulanır ve kurum ivediyetle kapatılır. Ayrıca Özel ders adı altında verilen dersler de, Vergi Kanunu, İş Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu bakımından uygunsuzdur. Ceza Kanununda, kaçak kursların ivediyetle kapatılacağı hükmünün yanında, kursların sahipleri hakkında hapis cezası istemi ile Savcılığa suç duyurusunda bulunulması hükmü de yer almaktadır.

Ayrıca kaçak kurslar ve/veya özel ders veren bireyler Vergi Mevzuatı ve iş Kanunu bakımından da suç işlemektedirler. Öyleki Resmi ruhsatı bulunmayan bir kurumun ne vergi ödemesi nede çalıştırdığı personelin sosyal güvenlik kanunundan doğan haklarını teslim etmesi söz konusu değildir. Elbette Belediyeden Ruhsat Alınmadan çalışılması da ayrı bir suç unsurudur. Zira belediyeler ruhsat verirken Milli Eğitim Bakanlığı izin belgesini istemektedir ve bu belgesi varolmayan kuruma ruhsat verilemez.

Tekrar belirtmek gerekir ki, herhangibir biçimde, kanuna uygun olmayan biçimde ders ve kurs vermek yasaktır. Keza 5580 sayılı kanunda yer alan kural ve standartlara uymayan kurumların verimli eğitim veremeyecekleri hem genel geçer bir teammül, hem de kanun maddelerinden birisidir.

DİĞER ÖZEL MÜZİK OKULLARI

Ülkemizde Özel Konservatuar bulunmamaktadır. Bu kurumlar Özel Öğretim kurumları yönetmeliği’ ne bağlı, özel kurslar veya Özel Güzel Sanatlar Liseleri’dir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yüksek öğretim kurumları açmak, kamusal bir görevdir. Ancak Vakıf Üniversitelerine Meclis ve Cumhurbaşkanlığı onayı ile izin verilir. Kısacası bölümleri içerisinde sadece konservatuar olan bir Yüksek Öğretim Kurumu için herhangi bir izin henüz alınmamıştır.
Ancak yukarıda da değindiğimiz gibi, kimi özel kurslar ve özel güzel sanatlar liseleri özel öğretim kurumları kanunu’ na tabi iken, konservatuar kalitesinde eğitim verebilmektedirler. Ancak ne bu güzel Sanatlar Liselerinin Diplomaları nede Kursların Sertifikaları konservatuara denk değildir. Sadece özel güzel sanatlar liseleri “Lise Dengi Eğitim Kurumu” olduklarından lise diploması verebilirler. Bu okullar haricinde hiçbir kurum diploma veremez, sertifikasyona tabidir.
Sertifika veren kurumlar, askerlik tecil işlemleri yapamaz, Diplomalarının herhangi bir lise veya üniversite ile denkliği yoktur. Bu kurumlardan mezun olanlar Öğretmen olamaz ancak Usta öğretici kurslarına katılıp bu bu belgeye hak kazanmaları halinde Usta öğretici olabilirler. Liseden sonra bu tip bir özel öğretim kurumunda 4 sene veya daha uzun süreli kurslar almış olmak yüksek öğretime denk bir eğitim almış olmak anlamına gelmez.

Sonuç olarak isimleri “okulu” , “merkezi”, “akademisi” uzantıları ile de bitse bu kurumlar 5580 sayılı kanun hükümlerince Kurs’ dur. Keza bu kurumların bakanlık nezdindeki resmi isimleri büyük ihtimalle bunlar değildir. Bu isimler tescilli marka olarak kullanılmaktadır. Bakanlığın markaların kullanılması ile ilgili resmi evraklarda geçmemesi koşulu ile bir itirazı gözlenmemektedir. Ancak kanunda kurum isminin “Kursu” olması şeklinde açık bir ifade de yer almamaktadır. Bu konuda karar bakanlık teammülleri ve yönetmelikler çerçevesinde verilmektedir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ AÇILMASI

Müzik kursları ve benzeri muhtelif kurslar Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtildiği üzere aşağıdaki safhalardan geçerek açılır.

Kurucular: Özel öğretim kurumlarını, özel veya tüzel kişiler açabilirler. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak şirket sözleşmesinde, “şirket özel özel öğretim kurumu açabilir” ibaresinin bulunması gereklidir. Şirket ortaklarının adi suçlardan yargılanmamış ve hiçbir suçtan ceza almamış olması gereklidir. Ayrıca seçilecek kurucu temsilsinin en az yüksek öğretim mezunu olması esastır.
Kurum Yeri: Kanunda kurumun yeri ile ilgili net bir ifade bulunmamaktadır. Ancak kanunda “Kurum açılacak binada, alkollü içki satan yerler, cafe – bar, kahvehane, elektronik oyun merkezileri gibi yerler bulunamaz ve ileride açılamaz” ifadesine yer verilmektedir.

Kurum Binasının Özellikleri: Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ na göre kurum açılacak bina, depreme dayanıklılık bakımından A derecesinde olmalıdır. Bu durum teknik raporlarla garanti altına alınır.
Yine aynı kanunda belirlendiği şekilde, bina yangın güvenlik tedibirleri bakımından yeterli olmalıdır. Yangın merdivenleri ve kaçış yolları ISO standartlarına göre hazır edilmelidir.
Kanunda geçen bir diğer husus ise Sağlık koşullarıdır. Bu kapsamda öğrencilerin sıhhatli eğitim alabilmeleri için gerekli koşulların sağlanmış olması konusu denetlenir.

Kadro: Özel Öğretim Kurumları açacak kişiler bakımından bir sınırlama getirmeyen kanun ve ilgili yönetmelikler, idareciler ile ilgili net kısıtlamalar getirmiştir. Örneğin, Kurum Müdürü tain edilmek zorundadır ve bu kurum müdürü resmi bir kurumda en az 2 sene yönetici sıfatı ile görev yapmış olmalıdır. Dileyen kurumlar, gerekli görülmesi halinde Eğitim Fakültesi mezunu stajı kalkmış eğitmenlerden Müdür Yardımcısı tain edebilmektedir.

Müdürlerin dışında elbette eğitim personeli de tain edilmesi gereklidir. Kurumda verilecek her ders için en az 1 adet, stajı kalkmış, iligli alandan mezun Öğretmen tain edilmek zorundadır. Öğretmenlerin yardımcıları olarak örneğin, konservatuar mezunu müzisyenler veya özel öğretim kurumlarından mezun müzisyenler Usta veya Uzman öğretici yeterlilik belgelerine sahip olmak koşulu ile yardımcı eğiticilik yapabilirler. bu koşullara uymayan kişiler hiçbir şekilde eğitim personeli olarak tain edilemezler. Öyleki özel öğretim kurumları görev alacak müstahdem için dahi Valilik ten izin alınması gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığı sistem konusunu da düzenlemiştir.

Kurum Çalıştırmak İçin Alınan İzinler

Ticaret Odası:
İlin ticaret odasından şirket sözleşmesi tescil ettirilerek kuruluş işlemleri başlatılır. Şirket zaten faaliyetini sürdürmekte ise şube açılışı için tescil işlemleri başlatılır.

Maliye Bakanlığı:
İşletme açmak için öncelik Maliye bakanlığından izin almaktır. Bu kapsamda işletme için bir vergi numarası tain edilecektir. Şirket sözleşmesi kapsamındaki konularda ticaret yapma iznini Maliye Bakanlığı verir.

Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü:
Kurum açmak için yönetmelikte belirlenen ön evraklar ilçe müdürlüğü’ ne verilir. İlçe müdürlüğü evrakları işlem görmesi için İl Müdürlüğü’ ne yollar. İl müdürlüğü sırasıyla Sağlık Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlüğü ve İtfaiye’ den raporlar ister.

Sağlık Bakanlığı Sağlık İl Müdürlüğü:
Sağlık müdürlüğü’ nden kurumun binasının sağlık koşullarının yeterli olup olmadığına dair rapor alınır. Raporda, tuvaletlerin yeterliliği, genel hijyen kurallarına uygunluğu, Kantin ve benzeri gayrısıhhi alanların yeterliliği, iligli personeli sağlığı, aydınlatma ve havalandırmanın yeterliliği, sınıf ve derslik düzeninin yeterliliği, acil durum sağlık sisteminin kurulup kurulmadığı gibi konularda rapor alınır.

Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı, Bayındırlık İl Müdürlüğü:
Binanın sağlamlığı, belirlenen derslik ve muhtelif odaların yeterliliği, derslik kapı ve pencerelerinin yeterliliği, kapı, geçit ve koridorların yeterliliği, beyan edilen proje nin doğruluğu konularında Bayındırlık İl Müdürlüğünden rapor istenir.

İtfaiye Daire Başkanlığı:
Binada olası yangın durumlarında, önleyici tedbirlerin yeterliliği, (yangın tüpleri, yangın dolabı, bina önü park yasağı, yangın hortumu, yangın kiti), Kaçış yollarının güvenliği, binada yangın bakımından özel öğretim kurumu açmaya engel olabilecek işletmelerin varlığı. Yangın merdivenlerinin kanunda belirlendiği şekilde olup olmadığı hususlarında rapor istenir.

Milli Eğitim Bakanlığı:
Milli Eğitim Bakanlığı yukarıdaki koşulların uygun görülmesi halinde kurumu Eğitim sistemi bakımındanda denetleyecektir. Dersliklerin Yapısı, eğitim sisteminin kurulması, kadronun kurulması, gerekli resmi evrak ve defterlerin hazır edilmesi, dersliklerin eğitime elverişliliği konularını inceler. Eğer kanuna aykırı bir duruma rastlanmamışsa kuruma çalışma izni verilir. Bu tarihten sonra belli veya belirsiz aralıklarla Kurum devamlı müfettiş denetimine tabi tutulur.

İlçe Belediyesi:
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı için ilçe belediyesine başvurulur. Kanunda belilernen şekilde alınmış Eğitim Kurumu Ruhsatmanesi ile birlikte diğer matbu evrak sunulup izin istenir. Belediyenin ilgili kanunda belirlenen hususlara aykırılık olup olmadığını, evrak yönünden ve deneteme heyeti göndererek denetlemesinden sonra alınan Küşat ruhsatı ile tam anlamıyla resmi Bir kurum açılmış olur.
Yukarıda basitleştirerek anlattığımız standartların yerine getirilmesi oldukça zahmetli, ancak Eğitim standartlarının sağlanması için son derece gerekli işlemlerdir. Elbette Kurumların sadece bu standartlara uyarak mükemmel hizmete erişmeleri mümkün değildir. Zira her ne kadar yönetmelikler belli bir standartı sağlıyor olsa da, bu standartlar asgari koşullarda olması gerekenlerdir. Ve ne yazık ki pek çok kurum bu stadartların ötesine geçmemekte, hatta ciddi miktarda bu yönetmeliklerle ruhsatlandırılmamış kurum bulunmaktadır.

Eğitim Standardı Nedir?

Dünyanın her yerinde eğitim standartlar ile belirlenir. Zira eğitim ciddi bir iştir ve başı boş bıralıklamsı ciddi hasarlara yol açabilir. Düşünün ki, Müzik eğitimi konusunda çizilmiş çizgiler olmasın, ve isteyen herkes herhangi bir yeterlilik dikkate alınmaksızın kurs açabilsin. Ve istedikleri şekilde eğitim verebilsin. Bunca istismarın kolgezdiği ticari hayatta kaç tane kurum layığıyla hizmet verebilir, değerlendirmeyi size bırakmak istiyoruz. Öyleki günümüzdeki denetimli ortamda dahi çok yüksek oranda kaçak kurs bulunmakta ve düşük maliyetleri nedeniyle Kayıtlı Kurumlara ciddi zorluklar çıkartmaktadır.

Örneğin Bir Müzik kursu, En az 2 adet 20 metre kareden büyük sınıf, 16 metrekareden büyük Müdür odası, 16 Metrekareden büyük Sekreterya, 10 Metrekareden büyük Kurucu odası, 10 Metrekareden büyük Öğretmenler odası 4 Tuvalet, Arşiv odası, depo, Kontenjana göre ortalama 10 Mertekareden büyük tenefüshane ve kantinden oluşmalıdır. Fiziksel koşulların sağlanabilmesi 1 adet daire ile imkansızdır. Birden fazla daire kullanılması kaçınılmazdır. Elbette bu, sonuç olarak maliyetlere yansımaktadır. Bunun yanında vergi kanunu bakımından ciddi yükümlülükler yine kayıtlı kurumların üzerine kalmaktadır. Zira resmi kurumlar gerçek kontratlar yapıp bunu bakanlığa beyan eder, kiradan doğan stopajlarını öderler, ayrıca Milli Eğitim Müfettişleri her öğrenci için kesilen faturaları kontrol eder ve eksiklik görmesi halinde kurum hakkında suç duyurusunda bulunur. Bir başka konu Sosyal Güvenlik Kanunu dur. Özel Öğretim Kurumlarında görev yapan personel için valilikten izin alınacağından bu personelin Sigorta primlerinin yatırılmaması söz konusu değildir. Tüm bunlardan öte, resmi bir özel öğretim kurumunun tesisleştirilmesi, kaçak bir kursun açılmasından en az 20 kat daha pahalıdır. Ayrıca personel maliyetleri de yine bu kurslardan çok daha fazla olacağından nihayi genel maliyetlerde yükselmektedir.
Ancak Resmi bir özel öğretim kurumuna kayıt yaptırarak aşağıdaki faydaları sağlayacağınızı, dolayısıyla yüksek maliyet ödüyormuş gibi görünüp aslında maliyetin çok üzerinde fayda elde edeceğinizi unutmayınız.

Resmi Kurumlarda güvenlik, devlet tarafından denetlenir. Her türlü güvenlik riskinden büyük ölçüde uzak olursunuz. Kaçak kurslarda güvenlik, kursun sahibinin gerek gördüğü biçimde tesis edilir.
Resmi Kurumlarda şirket ortaklarından, çaycılara kadar tüm kadronun Adli sicillerinin %100 temiz olması gereklidir. Kaçak kurslarda bunu denetleyecek herhangi bir mekanizma yoktur.
Resmi kurumlarda eğitime tam yeterlilik konusu denetim altındadır. Gerek araç gereç, gerekse fiziksel ortam yeterliliği devlet denetimindedir. Kaçak kurslarda herhangi bir denetim mekanizması yoktur.
Resmi kurumlarda aldığınız eğitim devlet denetimindedir. Eğitimin her safhası kayıt altına alınır, denetlenir ve gerekli görülmesi halinde soruşturmaya tabi tutulabilir. Kaçak kurslarda ise resmen bir eğitim aldığınız kabul edilmeğinden herhangi bir hak arama yolunuz bulunmamaktadır.
Resmi kurumlarda eğitimciler evrensel eğitimci standartlarına uygun olarak seçilir ve çalışmaları bu çerçevede kontrol edilir. Öğrencilere doğru rehberlik edecek kişiler özenle isdihdam edilir. Her davranışları denetim aldındadır. Böylelikle örneğin gelişim çağındaki çocuklarımızın yanlış ellerde eğitim görmeleri riski tamamen ortadan kaldırılır. Kaçak kurslarda ise herhangi bir kişi, yeterliliği ve pedogojik özellikleri dikkate alınmaksızın lanettain isdihdam edilebilir. Kişi yada işletme hiçbir harakentinden sorumluluk duymayabilir. Bu konuda hiçbir hak arama mercii bulunmamaktadır.
Resmi kurumlarda Hiyerarşik sistematik özenle tesis edilir, kurum bütün halinde bir sistemin içerisinde haraket eder, eğitimin aksamasına veya herhangi bir sebeple eğitim kalitesinin azalmasına izin verilmez. Sistem dahilinde belirlenen müfredatlar işlenir ve gidişat takip edilir. Kaçak kurslarda hiçbir sistematik denetim mekanizması bulunmamaktadır.
Resmi kurumlar eğitim standartları bakımından ISO9001-2000 standartlarına uygundur. Kaçak kurslarda hiçbir kalite sertifikasyonu mevcut değildir, alınamaz.
Resmi Kurumlarda Eğitiminiz Resmi Olarak Tescillenir, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bir sertifika elde edersiniz. Kaçak kurslarda böyle bir sertifika verilemez.
Resmi Kurumları tercih ederek, Devlete Vergi geliri ve yasal çalışan kişilere kazanç sağlamış olursunuz. Kaçak kurslarda ise vergi kaçağına sebep olup, kanunsuzlara gelir sağlamış olursunuz.

Share Button