Kalite Politikamız

Bu sayfamızda Kalite Politikamız, süreçlere yaklaşım mentalitemiz ve sistem yaklaşımı ilkelerimiz hakkında bilgiler yer almaktadır.

Kurumumuz kuruluşundan bugüne kadar geçen süre boyunca evrensel, çağdaş kalite standartlarını benimsemek konusunda yüksek hassasiyet göstermiştir. Hali hazırda hizmetlerimiz ISO 9001:2008 standartizasyonuna uygun olarak kalite kontrolüne tabi tutulmaktadır.

Bildiğiniz gibi, ülkemizde kalite standartları uygulamaları pek çok sektörde isteğe bağlıdır. Ancak son yönetmeliklerle Milli Eğitim Bakanlığı prosedürleri de ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemine uygun forma sokulmuştur. Yani; Özel Öğretim Kurumları, kurumsal politikaları olarak Toplam kaliteyi benimsememiş olsalar dahi, Eğitim konularında isteselerde, istemeselerde uluslararası standartlara tabidirler.

Kurumumuz, Bakanlığımızın zorunlu tuttuğu hususlara ek olarak, zorunlu olmayan ISO standartlarını da uygulama yolunu seçmiştir. Ayrıca ANSI (American National Standarts Institude), BSI (British Standarts Institude) gibi global akreditasyon kuruluşlarının deklarasyonları da kurumumuz tarafından devamlı izlenmekte, standartlara ek olarak bu yayınlarda belirtilen hususlar da dikkate alınmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi Neyi Hedefler ?

Öncelikle kalite, bir ürün veya hizmetin en yüksek verime sahip olması anlamına gelir. Buradan bakıldığında, kullanıcının ilk dikkat etmesi gereken hususun kalite olduğu tartışılmazdır. Ancak elbette kaliteyi tesis etmek oldukça zordur. Zira pek çok değişken devamlı takip edilmeli, raporlanmalı, denetlenmeli ve eksikleri giderilmelidir. Yani bu sistem uyarıca kuruluşun normal faaliyetlerine ek olarak kalite sisteminin kontrolü için de ek bir mesai sarf edilmesi gerekir.

Maliyeti ilk bakışta yüksek gibi görünen bu uygulamalar, uzun vadede işletmelerin gerek sistem fonksiyonlarının çalışmasına kazandırdığı dinamizm, gerekse ürün ve hizmetlerinin kalitesini artırması dolayısıyla işletme değerine sağladığı artış dikkate alındığında, esasında katlanılmaktan kaçınılması anlamsız bir maliyet olduğu ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak kalite yönetim sistemi Müşteri odaklı, devamlı gelişen ve yönetim sistemi devamlı takip edilen bir işletmeyi hedefler.

ISO Standartları Kapsamında Diğer İşletmelerden Farklı Olarak;

 • Organizasyon şeması çizilmiş bir örgüt yapısı benimsenir. Görev, hak ve sorumluluklar yazılı olarak tain edilir.
 • İşletmenin ihtiyacı olan departmanlar kurulur, gerekli personel tain edilir.
 • İş planları, prosesler şeklinde bölümlenir departmanların kendi içlerinde ve diğer departmanlarla olan ilişkileri şekil ve fonksiyon bakımından belirlenir.
 • İşin her kademesinde, her eylem için veri dökümantasyonu tesis edilir.
 • Gerek kanuni, gerekse isteğe bağlı dökümantasyon dikkatle yapılır, arşivlenir, istenildiğinde derhal erişilebilir halde muhafaza edilir.
 • Müşteri Odaklılık esası benimsenir.
 • Müşteri ile en üst düzeyde iletişim esası benimsenir.
 • Hizmet içi eğitimler düzenli ve devamlı olarak sürdürülür.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi genel prensiplerine uyulur.
 • Fiziksel Ortam en iyi şekilde tesislenir ve devamlı kontrol edilir.
 • İş ve işlem safhaları analiz edilir, elde edilen veriler dikkatle incelenip eksikliklerin giderilmesi için düzeltici faaliyetler yürütülür.

Neler Yapıyoruz?

1 – Fiziksel Ortamın Tesisi

Kurumumuzun yerleşkesi Türkiye koşullarında kullanılabilecek en uygun binalardan birinde bulunmaktadır. Binamızın gerek yangın, deprem vb. doğal afetlere karşı korunması konusunda alınan tedbirler gerekse asayiş tedbirleri bakımından en üst seviyededir. Öyle ki, kurumumuzda 2009 yılı yangın yönetmeliğine uygun “Z” tipi yangın merdiveni, Yangın acil durum kiti, yangın alarmı, zehirli gaz sensörü, bulunmakta, depreme dayanıklılık konusunda Bakanlık nezdinde gerekli izinler alınmış bulunmaktadır. Ayrıca Afet hallerinde binayı terkediş sistemi de binamızda şematik olarak gösterilmektedir. Asayiş tedbirlerimiz ise, 24 saat kapalı devre izleme, kartlı giriş, devamlı kontrol şeklindedir.
Yerleşkemizde eğitim araç ve gereçleri Bakanlık denetimine tabi olduğundan bu konuda bir eksiklik olması söz konusu değil, bilakis fazlalık bulunmaktadır. Örneği stüdyolar kanusunda hiçbir zorlama yokken, kurumumuzun geçmiş veri analizlerinden haraketle, kimi eğitimlerin bu ortamlarda yapılmasının eğitim faaliyetlerinin kalitesini artıracağı anlaşıldığı için bu yatırımlar yapılmıştır.
Bunun yanında kurumumuz kendi buluşu olan +1 sistemini benimsemiştir. Bu sistem gereği fiziksel ortamda varolan her faktörün en az 1 yedeği bulunmaktadır. Yani herhangi bir olumsuzluk karşısında çaresiz kalmak yerine mutlaka bir B planı uygulanma şansı mevcuttur.
Elbette Sıhhi alanlarda dikkatle tesis edilmiştir. Tuvaletler ve kantin gibi, garısıhhi alanlarda hijyen denetimine özellikle hassasiyet gösterilmektedir.

2- Yönetim Sistemi

Kurmumuz Türk Ticaret Kanununa göre Limited Şirket tir. Limited şirketlerde yönetim müdür veya müdürler tarafında yapılır. Kurumumuzun organizasyon şeması Genel Müdürlük, Müdürlükler, şeflikler şeklinde zincirleme hiyerarşi ile kurulmuştur.
Her departman kendi içinde prosedürleri ile bağımsız ancak tam sorumludur. Prosedürlere uygun yürüyen hiçbir işleme hiçbir dikey veya yatay müdahale söz konusu değildir. İdari ve eğitsel faaliyetler tam bir ayrıma tabidir, hiçbir idari personel eğitim faaliyetlerine katılmamaktadır.
Şirket ortakları şirket yönetimine sınırlı müdahalede bulunabilmekte, ortakların müdahalesi ancak yönetim kurulu kararı ile standartlara uygun olarak mümkün olabilmektedir. Yani profesyonel kadroların prosedürleri çerçevesinde bağımsız faaliyetlerine keyfi müdahaleler söz konusu değildir.

3- Kaynak Yönetimi

Kurumumuz optimum kaynak tüketimi ile maksimum verim, esasına göre çalışmaktadır. Her ne kadar Kuruluş ve örgütlenme masraflarımız fazlaymış gibi görünse de bu masraflar uzun vadede maliyet azalışına sebep olmakta, böylelikle hem kendimiz, hemde dünyamız için tasarruf etmiş olmaktayız. Ayrıca maliyetlerin azalması müşteriye de uygun fiyat olarak geri döneceğinden bu konudaki hassasiyetimizin anlamlı olduğunu düşünmekteyiz.
Kurumumuz için çok büyük öneme sahip esas kaynak elbette İnsan Kaynağıdır. Personelimizin tedariği, işe alınması ve süreç içindeki performansı kontrolleri dikkatle yapılmaktadır. Doğru personeli seçmek, doğru işe tain etmek, yeterlilik denetimleri yapmak, gerekiyorsa eğitime tabi tutmak, hayat standartlarını makul tutmak; dolayısıyla mutlu işgücünü istihdam etmek için maksimum çabayı sarf etmekteyiz.

4 – Müşteri Memnuniyeti

Hernekadar eğitim kurumlarında öğrenci müşteri olarak anılmasada, sonuç olarak işletme bazında ücreti ödeyen herkes müşteridir. Ve kalite standartları gereği, durum her ne olursa olsun, Müşteri’ nin memnun edilmesi esastır.
Kurumumuz standartları ve prosedürleri çerçevesinde müşterilerini memnun etmek için tüm kaynaklarını kullanmayı esas alır. Bu noktada en üst düzeyde iletişim, dökümantasyon, bilgilendirme, hizmet çerçeve destek programı (danışmanlık, teknik destek vb.) tesis edilmektedir.
Müşterilerimiz dilerlerse web sayfamız üzerinden tüm şirket yetkililerine (ortaklar dahil) aynı anda e-posta gönderebilmekte, her türlü istek ve şikayetlerini devamlı bildirebilmektedirler.

5 – Ar-ge

Kurumumuz eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi maksadıyla müfredat ve sistem geliştirme faliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda geçmiş yıl verilerileri analiz edilerek en iyi sistem ve en iyi eğitim hedefi ile devamlı araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

6- Dökümantasyon

Firmamızda gerçekleşen her olay anlık olarak kamera kayıtlarına alınır. Telefon görüşmeleri kayıt altına alınır. Birebir müşteri görüşmeleri, görüşme kartları ile kayıt altına alınır. Günlük çalışma sistemi, kartlı takip sistemi ile kayıt altına alınır. Personel sicil dosyası tutulur (Bakanlığın zorunlu tuttuğu evraklar dışında ek olarak). Mali sistem, kanunlar gereği kayıt altındadır. Gelen ve giden evrak kayıt defterine tabidir. Demirbalşar kayıt altındadır. Milli Eğitim Bakanlığı hükümlerince ayrıca resmi defterler kayıt altındadır.

7 – Denetim

Kurumumuzun denetimi gerek iç, gerekse dış denetçilerce devamlı suretle gerçekleştirilmektedir. Denetimlerimiz; Kalite Sistemi Denetimi, Mali Denetim, Personel Performans Denetimi, Milli Eğitim Bakanlığı Standart Eğitim Sistemi Denetimi şeklindedir. Ayrıca tesadüfi zamanlarda kurumumuz iç denetçilerce haber vermeksizin denetlenebilmektedir.

8 – Önleme, Düzeltme

Sistemimiz gereği önceliğimiz her zaman olumsuzlukları önlemektir. Zaten Kalite yönetim sisteminin esas maksadı olumsuzlukları önlemek, en iyi verimi, sorunsuz almaktır. Ancak herşeye rağmen ortaya çıkabilecek olumsuzluklar, derhal düzeltme faaliyetleri kapsamında giderilir.

Share Button