Eğitim Kadromuz

Bu sayfada, eğitim kadromuz ve ülkemiz kanunlarına göre kadro oluşturma kuralları, personellerin nitelikleri açıklanmaktadır

TC. Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı Özel Öğretim Kurumlarında görev alabilecek Personeller Hakkında Yönetmelik uyarınca Milli Eğitim Sistemimizde 3 tip eğitimci Vardır:

Öğretmenler, Uzman Öğreticiler ve Usta Öğreticiler.

Öğretmenler, eğitim fakültelerinin Müzik Eğitimi bölümlerinde mezun olmuş olmak ve özel öğretim kurumlarında vermeleri istenen dersi fakültede almış ve başarıyla tamamlamış olmak, adli sicilde suç kaydı bulunmamak ve daha önce Bakanlık veya bir başka birimce görevden el çektirilmemiş koşuluyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilikten izin alınarak, atanır ve kadrolu veya ders ücretli olarak çalıştırılabilir. Ancak; öğretmenler her ne şekilde olursa olsun, Müzik branşı mezunu olsalar dahi, transkriptlerinde örneğin: gitar dersi aldığı yazmıyor ise bu dersi veremezler.

Uzman Öğreticiler, alanlarında konservatuar veya güzel sanatlar fakültesi mezunu kişilerden seçilerek, yna İlçe ve İl Müdürlüklerinden ve Valilikten izin alınmak suretiyle atanabilir, kadrolu veya ders ücretli olarak çalıştırılabilirler. Yine bu kişilerde de, adli sicile kayıtlı olmamak ve bakanlıkca ceza almamış olmak ön koşulları aranır. Bu kişiler sadece mezun oldukları branşın öğreticiliğini yapabilirler. Bir kurumda sadece Uzman Öğreticiler bulunamaz, Uzman Öğreticiler Asil Öğretmenlerce sevk ve idare edilir.

Usta Öğreticiler, üniversitelerin başka bölümlerinden mezun olmuş olsalar dahi, dersini verecekleri branşın sertifikasına sahip olmak koşuluyla aynen uzman öğreticiler gibi atanabilirler. Bu kişilerde herhangi bir fakülteden mezun olmuş olmak ve branşlarında Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen sertifikalara sahip olma şartı aranır. Alaylı yetişen profesyonel müzisyenlerin resmi kurumlarda görev almalarının yegane yolu da budur. Bu kişilerin sahip oldukları yetenekleri sertifika ile belgelendirmeleri istenir. Yine Adli sicil kayıtları olmaması ve Bakanlıkça ceza almamış olması ön koşuldur. Bu kişilerde kadrolu veya ders ücretli çalıştırılabilir. Ve yine Asil Öğretmenlerce sevk ve idare edilirler.

Bir diğer atama yöntemi ise resmi kurumlarda çalışmakta olan, Akademisyen Vb. personelin görevlendirilmesi yöntemidir. Kanunen, çalıştığı kurumun da izin vermesi halinde, Örneğin bir öğretim görevlisi kurslarda haftada 12 saate kadar derslere girebilir. Bu kişiler çoğunlukla Uzman Öğretici sıfatı ile sadece ders ücretli olarak atanabilirler. Aynı yöntem diğer kamu görevlileri için de kullanılabilir.

Kurum Yöneticileri de br takım özel şartlarla atanabilirler. Örneğin Branş öğretmeni olan Müdür ve Müdür yardımcıları herhangi bir resmi kurumda en az 2 yıl görev almış, adaylık işlemleri tamamlanmış kişilerden seçilmek zorundadır.

Özel Öğreim Kurumlarından Kurslarda, hiçbir şekilde ataması yapılmamış personel çalıştırılamaz. Memur ve hizmetliler dahil olmak üzere çalışan tüm personel İlçe ve/veya İl Müdürlüklerinden izin alınmak koşulu ile çalıştırılabilir. Personellerin -eğer gerekiyorsa- sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılır, Sosyal Güvenlik hakları tam olarak tesis edilip, ödenmesi gereken vergi ve primler yatırılır. Kurumlarda en az usta öğretici vasıflarına uymayan personel eğitim kadrosunda çalıştırılamaz, yasa kapsamında suçtur. Kurumumuzda bu koşulları taşımayan personellerin çalıştırılması söz konusu değildir.

Kurumda görev alan Müdür dışındaki idari personel için herhangi bir resmi ön koşul bulunmamaktadır. Ancak kurumumuz prosedürleri gereği, Sekreteryada en az Büro Yönetimi Meslek Lisesi mezunu veya Bir yüksek öğretim kurumundan mezun kişiler, Hizmetli kadrosunda ise en az orta öğretim mezunu kişiler çalıştırılır. Hizmetli kadrosunda çalışan personelin sağlık taramaları en az 3 ayda bir tekrarlanır. Memur ve diğer idari personel düzenli olarak yeterlilik testlerinden geçirilir.

Yukardaki Asgari Koşullara Uyan Personelin Seçim süreci kurumumuzda ayrıca bir mülakata tabidir. Kurumumuz kendi prosedürlerimize uygun olan personelleri özenle seçmektedir.

Kurumumuza eğitmen alımı yapılırken 3 kademeli bir mülakat mekanizması izlenmektedir. Hem şirket merkezimiz hem de yetkili şube amirleri tarafından yapılacak görüşmelerin ardından personel hakkında kapsamlı bir istihbarat çalışması yapılır. Bu çalışma neticesinde Kanunların izin verdiği ölçekte personele ait neredeyse tüm bilgiler edinilir. Ve kurumumuz prensiplerine uygun olduğu görülen eğitmen, yardımcı eğitmen olarak kadrolu eğitmenlerin gözetiminde 400 saatlik bir süre boyunca ders ücretli olarak atanır ve deneme çalışması akabinde Kurumumuz kayıtlarından, kadrolu eğitmenlerin ve kurum müdürünün raporlarından alınacak verilerin ışığında eğitmene kadro verilip verilemeyeceği kararına varılır. Akademik kariyeri hangi seviyede olursa olsun, tüm yeni eğitmenlere 400 saatlik gözetim süresi uygulanır. Ayrıca adaylıkları kalkmamış personel için zaten 12 aylık adaylık süresi zaten kanuni zorunluluktur.

Her şeyden öte, dershanemize eğitimci alınırken, özel bir test sistemi uygulanmaktadır. Bu yöntem “yale university” akademik çalışmalarından birisidir. Bu yöntem, en iyi eğitimcinin barındırması gereken kişilik özelliklerini bulmayı öngören, İKY sorumlusu tarafından adaya sorular sorulması metoduyla uygulanan bir test tekniğidir. Yale, bu test için 100 üzerinden 60 öngörürken biz, 75 i baz almaktayız.

Dersanemiz eğitmenleri kurumumuz dışında hiçbir şekilde ders vermemektedir. Yaptığımız iş akitleri çerçevesinde bu kişiler sadece bizimle ve profesyonelce çalışmaktadır. Aksi duruş sergileyenlerle ilişik derhal kesilir. Ancak elbette eğitmenlerimizin sahne çalışmalarına izin vermekte ve hatta bunu desteklemekteyiz.

Kadromuzda Türkiye’ nin saygın orkestralarının üyelerinden, yerel orkestra mensuplarına kadar pek çok müzisyen bulunmaktadır. “Alaylı” tabir edilen akademik müzik eğitimi bulunmayan eğitmenlerimiz, Usta Öğretici sertifikalarına sahip ve Bakanlıkça Öngörülen atama kurallarına uygun olarak atanmış durumdadır.

Burada değinilmesi gereken özel bir konu da, Modern Batı Müziği enstrümanlarının bazılarında üniversite düzeyinde akademik bölümün olmadığı ve bu branşlarda atamaların sadece usta öğretici olarak yapılabildiğidir. Örneği Bateri branşında eğitmenlerimiz Milli Eğitim Bakanlığınca oanylanmış sertifikalara sahiptir. Bölüm Başkanımız ise Berklee College Of Music sertifikasına sahiptir. Benzeri şekilde Bass, Elektro gibi branşlarda ders veren eğitimcilerimiz yine usta öğretici sıfatlarını taşırlar.

Eğitimcilerimizin kişilik özellikleri bizim için çok önemlidir. Zira, her yaştaki öğrencimiz, eğitimcilerinin örnekleri olacak ve onları model alacaklardır. Ve kurumumuz doğru örnekleri sunmayı temel prensip edinmiştir. Kurumumuzda görev alacak personelin her açıdan mükemmele en yakın kişilik özelliklerine sahip olmasına özen göstermekteyiz. Eğitmenlerimizin Fiziksel görünüş, Tavır davranış, diksiyon, iletişim gibi özelliklerine özellikle ciddi özen gösterilmektedir. Elbette bir müzik okulunda Kravat takıp takım elbise giymek eşyanın tabiatına aykırı olacaktır, bu nedenle eğitimci kadromuza bu yönde baskı uygulamamaktayız. Ancak hiç kimsenin serseri tabir edilecek bir tarzda giyinip, bu şekilde davranarak derslerimize girmesi asla ve asla söz konusu değildir. Geçmişleri ne olursa olsun kalifikasyonları ve bulundukları mevki ne olursa olsun, hiç kimsenin istediği gibi hareket etmesine ve görünmesine izin vermemekteyiz.

Hizmetiçi Eğitimler

Kimse mükemmel değildir, ayrıca gelişen dünyada her bireyin kendini devamlı güncellemesi, yeni çağa ayak uydurmak üzere gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir. Her kim olursa olsun, okulda aldığı eğitimle yetinmemeli, gerekli geliştirici ek çalışmaları yapmalıdır.

İşte bu sebeplerden dolayı kurumumuz, personellerine “hayat boyu eğitim” ilkeleri kapsamında devamlı hizmet içi eğitim vermektedir. Hizmet içi eğitimlerimiz sertifikasyon programları şeklinde olabildiği gibi, sempozyum veya seminer biçiminde de verilmektedir. Eğitimlerimizde amaç, eğitimciyi mükemmele yakın bir noktaya taşımaktır.

Bazı hizmet içi eğitim konularımız şunlardır: Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Müzik Teknolojileri Kullanımı, TC. Anayasası, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İnsan Hakları, Zaman Yönetimi, Büro Araç ve Gereçleri Kullanımı, Diksiyon, Beden dili ve iletişim sanatı, Resmi Yazışmalar Yönetmeliği, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Batı Müziğinde Kompozisyon, Jazz Armoni, İngilizce, Fransızca vb.

Ciddi çalışmaktayız.

Öyle ki kimi personelimiz çalışma koşullarımıza uyamayıp, bu ağırlığı kaldıramadıkları için işten ayrılma noktasına dahi gelmektedir. Devamlı kendisini yenilemeyen, devamlı gelişmeyen, kurum kurallarına ve prosedürlere uymayan personele hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemekte, sadece 1 kez uyarı yapılıp, tekerrürü halinde 2nci uyarıya gerek duyulmaksızın ilgili kişilerin işine son verilmektedir.

Eğitimcilerimizin her açıdan örnek teşkil edebilmesi açısından tüm eğitmenlerinin katılımının sağlandığı rutin toplantılar yapılmakta, gerekli uyarılar yapılmakta alınması gereken önlemler alınmaktadır. Bu toplantılarda tüm eğitmenlerden tüm öğrencileri hakkında genel brifing vermesi istenmekte, eğitmenlerin performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Performans değerlemesinde öğrencilerin gelişim hızları, alınan şikayet ve eleştiriler ve kurum tarafından belirlenen özel istatistikler dikkate alınmakta ve performans notu %80’in altında olan eğitmenin görevi askıya alınmaktadır.

Derslerimiz izlenmektedir. Sınıflarımızda bulunan kamera sistemi sayesinde şirket merkezimizde sadece dersleri izlemek ve anormallikleri rapor etmek maksadıyla özel birim bulunmaktadır. Bu sayede hiç bir gevşekliğe izin verilmemekte, gerekli eylemde en hızlı şekilde bulunulmaktadır.

Bizimle çalışan tüm personelimize bizimle oldukları için teşekkür eder, memleket faydasına olan kaliteden ödün vermeme politikamıza destek oldukları için teşekkür ederiz…

ÖNEMLİ NOT: Devlet Memurları kanunu ve Devlet gereği, Devlet Sanatçıları Özel Öğretim Kurumlarında ders veremezler. Bu nedenle kadromuzda, Örneğin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi gibi kurumlarda aktif görevde bulunan sanatçılar görev alamamaktadır.

Share Button